BINNENHUISREGLEMENT

BINNENHUISREGLEMENT JEUGDHUIS ASGAARDHoewel iedereen zichzelf mag zijn in ons jeugdhuis, gelden er ook regels.
Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en respecteren.


Doelstellingen


Rock en Metal Jeugdhuis Asgaard is een erkend jeugdhuis.

Dit wil in het algemeen zeggen dat wij instaan voor:

 • Ontmoeting: een vrijblijvende ontmoetingsplaats voor jongeren (in eerste plaats 15-30 jaar).
 • Recreatie: een plek waar socioculturele activiteiten doorgaan en waar iedereen vrij is om al
  dan niet deel te nemen aan een activiteit.
 • Vorming: een oefenterrein voor het organiseren en plannen van activiteiten en het deelnemen
  aan democratische besluitvorming en zelfontplooiing, en een mogelijkheid om opleidingen en
  workshops te volgen.
 • Informatie: een plaats waar iedereen terecht kan voor informatie over het wel en wee van het
  jeugdhuis, jongeren en de samenleving.
 • Pluralisme: een plaats waar iedereen welkom is en waar elke bezoeker respect heeft voor
  zichzelf, de ander, het jeugdhuis en de omgeving.
 • Samenwerking: een plek waar men samen over de werking kan beslissen en waar vrijwillige
  inzet een grondvest van de werking is.
 • Ondernemerschap: een ruimte bieden die stimuleert tot experimenteren en ondernemen.
 • Verbondenheid: Via het vormen van netwerken, waarin groepswerk en jongerencultuur
  centraal staan, zorgen voor verbondenheid tussen jongeren.

 


Openingstijden en Toegang


Vrijdag: Van 20u00 tot 05u00*, behalve 1e vrijdag van de maand
Zaterdag: Van 20u00 tot 05u00*
Zondag: Van 18u00 tot 23u00*
Extra openingsdagen: Zoals aangekondigd op onze Facebook pagina

*Tenzij anders aangekondigd op onze Facebook pagina! 

 • Het jeugdhuis engageert zich om de instuifruimte in normale omstandigheden open te houden
  op ten minste deze momenten. In overleg met andere verenigingen, de overheden en de leden,
  en afhankelijk van de zich aandienende situatie (een fuif, een activiteit elders, een specifiek
  voorval) kan telkens besloten worden het jeugdhuis al dan niet open te houden; korter of langer
  open te houden.
  Uitzonderlijk wordt het jeugdhuis geopend op andere dagen bv. vakanties,
  feestdagen of extra optredens/activiteiten. Dit afhankelijk van de beslissing van de Raad van
  Bestuur, en beschikbaarheid van een tapper.
 • Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, levensbeschouwing of nationaliteit.
 • Personen jonger dan 15 jaar zijn niet toegelaten zonder begeleiding van een meerderjarige.
 • Een bezoeker is ook diegene die zich posteert op het buitenterras van het jeugdhuis, zonder
  binnen te komen in het gebouw.
 • Elke bezoeker wordt geacht het huisreglement te kennen en toe te passen.
 • Iedere bezoeker gaat ermee akkoord dat foto’s waarop de bezoeker voorkomt op de site en/of
  facebookpagina van het jeugdhuis kunnen verschijnen. Wanneer een bezoeker het niet eens is
  met het online staan van een foto, kan het verwijderen van die foto altijd aangevraagd worden
  via een bericht of mail naar het bestuur.

 


Gedragscode


Middelengebruik:

 • In en rond het jeugdhuis / de jongerenwerking mag geen drugs gebruikt worden.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de zestien jaar.
 • Niemand is verplicht om een consumptie te verbruiken.
 • Het is ook niet toegestaan om zelf drank mee te brengen in het jeugdhuis of op het terras.
 • In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.
 • Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd.
 • Medewerkers en verantwoordelijken worden tijdens het uitoefenen van hun functie verwacht
  nuchter te zijn. Ook buiten hun uren blijven zij als verantwoordelijken een voorbeeldfunctie
  hebben in (en rond) het jeugdhuis.

Respect:

 • Heb respect voor jezelf, de andere(n), het jeugdhuis, het aanwezige materiaal en de omgeving.
 • De (opzettelijke) schade veroorzaakt door vandalisme wordt verhaald op de dader, dit geldt
  ook voor diefstallen.
 • Ook onopzettelijke schade wordt opgeruimd of opgelost door de dader.
 • Het jeugdhuis is niet aansprakelijk voor diefstallen of beschadigingen door derden van
  persoonlijke eigendommen van bezoekers of medewerkers.
 • De toegang achter de toog of DJ-booth is enkel toegelaten voor tappers of DJs van dienst of voor
  de jeugdhuisverantwoordelijken.
 • Alle uitingen van racisme of andere discriminatie zijn niet toegestaan.
 • Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Denk aan de buren. Geluidsoverlast en zwerfvuil achterlaten is niet toegestaan.

 


Lidmaatschap


De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden.

Toegetreden leden: al de gebruikers van het jeugdhuis, die geen werkend lid zijn. Zij maken geen
deel uit van de Algemene Vergadering.

Werkende leden zijn minstens 16 jaar oud. De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende
leden. Beslissingen over de toetreding van werkende leden behoren tot de bevoegdheid van de
Raad van Bestuur. Een kandidaat werkend lid stelt een schriftelijk verzoek op en bezorgt dit aan
de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal dan beoordelen of je aan de
voorwaarden voldoet.

De uitsluiting van een werkend lid kan slechts uitgesproken worden door
de Algemene Vergadering met een 2/3-meerderheid of bij schending van dit reglement.


Algemene Vergadering


De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar samengeroepen om het financieel
verslag en de begroting, voorgelegd door de Raad Van Bestuur, ter goedkeuring te aanvaarden.
Ook kan zij beslissingen nemen over de wijziging van de statuten, de benoeming en afzetting van
bestuurders, de ontbinding van de vereniging, en/of de uitsluiting van een werkend lid.

De Algemene Vergadering kan eveneens samengeroepen worden door 1/5 van de leden van de
Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering wordt schriftelijk
bijeengeroepen door de Raad Van Bestuur. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda.


Raad van Bestuur


Leden van de Raad van Bestuur zijn minimum 18 jaar. De Raad van Bestuur bestaat ten minste
uit 4 leden en maximum uit 8 leden en telt minstens één lid minder dan het totaal aantal
werkende leden. Deze raad wordt bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de
Algemene Vergadering voor een termijn van 3 jaar. Het mandaad van bestuurder is niet
bezoldigd.

Elke kandidatuur voor een ‘gewoon’ lidmaatschap wordt voorgesteld en gestemd door de
Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Elke kandidatuur voor een
uitvoerend mandaat, zijnde voorzit(s)ter, eventuele ondervoorzit(s)ter, secretaris en
penningmeester dient goedgekeurd te worden met een 2/3 meerderheid van de Raad van
Bestuur.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden
aanwezig is. Zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

De Raad van Bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en
adviesraden, het opstellen en wijzigen van het binnenhuisreglement, het aannemen van giften,
het aanvaarden van werkende leden, het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de
toegetreden leden, het aangaan van hypothecaire leningen, het uitgeven van obligaties en het
instellen van rechtsvorderingen.

De Raad van Bestuur heeft als taak alle relevante info voor de dagdagelijkse werking van het
jeugdhuis door te geven aan de werkgroepen. De Raad van Bestuur heeft de
eindverantwoordelijkheid voor het beheren en het verdelen van de financiën. De Raad van
Bestuur begeleidt (en coördineert indien nodig) de afzonderlijke activiteiten van leden en
eventuele werkgroepen in het jeugdhuis. De Raad van Bestuur onderhoudt goede contacten met
ouders, buurtbewoners en verenigingen.

De Raad van Bestuur zorgt voor de bovenlokale werking van het jeugdhuis: volgt wetgeving op,
zorgt voor het neerleggen van de jaarverslagen bij de griffier van de rechtbank van eerste
aanleg, dient de subsidiedossiers in, houdt het archief bij, onderhoudt de contacten met
gemeente, andere overheden, politie, brandweer en grote verenigingen; gaat verzekeringen
aan… in naam van het jeugdhuis.


Gebruik van de infrastructuur


 • Het is mogelijk om, in overleg met de Raad van Bestuur, het jeugdhuis te gebruiken voor eigen
  evenementen, vergaderingen, (live-) repetities,…
 • Gebruik van het kantoor, de verwarmingsruimte en het materiaalhok is hierbij niet inbegrepen.
 • Als er hiervoor materiaal nodig is moet dit aangevraagd worden aan de Raad van Bestuur.

 


Opvolging


Bij het niet naleven van het binnenhuisreglement zal het bestuur optreden. Bij het niet naleven
van de door het bestuur opgelegde sancties zal men niet nalaten de bevoegde instanties te
verwittigen.

Bij problemen van persoonlijke aard kun je altijd een afspraak maken voor een vertrouwelijk en
strikt persoonlijk gesprek met 1 van de verantwoordelijken van het jeugdhuis, die ook een
doorverwijzing kan voorstellen. Je identiteit blijft desgewenst anoniem als er contact met derden
dient opgenomen te worden.


Kennisname van het huisreglement


Elke bezoeker en lid van het jeugdhuis wordt verondersteld dit huisreglement te kennen en de
daarin vermelde punten na te leven. Niemand kan zich beroepen op het niet gekend zijn van de
punten zoals vermeld in voorgaande huisreglement.

Het huisreglement geldt evenzeer op het terras en de onmiddellijke omgeving van het
jeugdhuis.


Dit reglement gaat in vanaf 31/12/2016.


BINNENHUISREGLEMENT_ASGAARD (407 downloads)